NL | EN
Sessie ambassadeurs Kazerne

Samen experimenteren, beslissen, leren en floreren

Onze samenleving vraagt op allerlei vlakken om nieuwe richtingen, en stevig herontwerp. In Eindhoven zijn we in de gelukkige situatie dat we op ontwerpgebied een voorsprong hebben. Het ontwerpveld is in alle facetten op hoog niveau aanwezig in de stad, zowel in opleidingen, als in een actief, levendig designecosysteem. Deze unieke voorsprong kunnen en moeten we echter nog veel beter benutten om hem te behouden.

Onderzoek wijst uit dat ontwerpers waarde vermenigvuldigen in de vele sectoren waarin ze een rol spelen. Maar ontwerpers delen niet altijd mee in die waardevermeerdering. De ontwikkeling van student tot succesvolle ontwerper in Eindhoven kent meerdere cycli die precaire periodes kunnen bevatten, van gebrek aan werk- en woonruimte tot on(der)betaald werk. Deze barrières moeten we verwijderen om (inter)nationaal talent voor de stad te kunnen behouden.

Deze visie is ontstaan uit een samenwerking tussen ontwerpers in Eindhoven, ontwerpopleidingen en -organisaties, kennisinstellingen, Dutch Design Foundation en Eindhoven365, op uitnodiging van en ondersteund door gemeente Eindhoven. Een experiment en een coalitie zoals we er wellicht meer nodig hebben in de toekomst, en die we ook verder hopen te verdiepen.

De volgende stap voor de stad is het ontsluiten van het sterke potentieel van design in Eindhoven om de maatschappelijke, ecologische, sociale en economische uitdagingen waar we voor staan in de stad, het land en de wereld met vertrouwen aan te gaan. Alleen zo kunnen we de vastgestelde ambitie om de meest menselijke innovatieve stad te zijn waarmaken. Die stap wil het designveld in Eindhoven graag maken, samen met de stad. Samen experimenteren, beslissen, leren en floreren. Dat is onze visie.

Sessie ambassadeurs Kazerne

Samen experimenteren

Met de grote maatschappelijke, ecologische, sociale en economische uitdagingen die we hebben is vasthouden aan bestaande systemen een zinloze strategie. We moeten veranderen, experimenteren en verbeelding gebruiken om te agenderen en te verleiden, om de angst voor verandering weg te nemen en te oefenen met ons aanpassen. Dat doe je niet alleen. Samen kan iedereen uitproberen wat werkt, en wat niet.

WAT ALS...

designers mensen en organisaties helpen beter om te gaan met de onzekerheden die bij experimenteren horen?

we de beproefde Key Enabling Methodologies (zie CLICKNL) inzetten om te experimenteren?

designers ook een sleutelrol spelen in het opschalen van experimenten?

designers, ingenieurs en Eindhovenaren straks samen experimenteren in een nieuw soort ‘NatLab’?

Actiepunten voor samen experimenteren:

NU →

Nú design veel meer integreren in bestaande experimenten en living labs in Eindhoven.

2025 →

In 2025 hebben we een nieuw soort ‘NatLab’ voor experimenten door de ‘quadruple helix’, mét incubator-ondersteuning.

2030 en verder →

Vanaf 2030 zijn design en technologie de motor van een gezamenlijk programma van experimenten en interventies.

Sessie ambassadeurs Kazerne

Samen beslissen

Ontwerpers zijn getraind om samenwerkingen op te zetten tussen diverse stakeholders van complexe vraagstukken. Om flexibel te werken en toch voortgang te maken. En om ruimte te vinden voor verschillende perspectieven en het proces tegelijkertijd te sturen met een langetermijndoel voor ogen, missie-gedreven. Dat alles vaak samen met grote of kleine groepen experts, inwoners, patiënten, klanten, et cetera. Inclusief beslissingen nemen: iedereen doet mee.

WAT ALS...

designers bestaande expertises aanvullen met nieuwe manieren om complexiteit te omarmen?

designers complexe samenwerkingsverbanden en beslisprocessen gaan orkestreren?

we het nemen van beslissingen in complexe netwerkstructuren toegankelijker maken voor iedereen?

designers helpen de daadkracht, slagkracht en draagkracht in grote transities te versterken?

Actiepunten voor samen beslissen:

NU →

Nú inventariseren in welke domeinen, transities en gremia designers strategische meerwaarde creëren.

2025 →

In 2025 installeren we een Designraad Eindhoven die creatief richting geeft aan uitdagingen en transities.

2030 en verder →

Vanaf 2030 hebben ontwerpers een duidelijke verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid in belangrijke transities.

Sessie ambassadeurs Kazerne

Samen leren

Als we van experiment naar impact en schaal willen doorontwikkelen, dan zullen we het lerend vermogen van iedereen in Eindhoven moeten vergroten. Het designonderwijs kan nóg beter verbonden worden met praktijkcases in industrie en maatschappij. Het enorme potentieel voor samenwerking tussen designers en technische experts in Eindhoven is uniek en wordt nog maar ten dele benut. Samenwerken en samen leren zit Eindhovenaren in het bloed. Laten we die kwaliteit beter benutten, daar wordt iedereen wijzer van.

WAT ALS...

designers in experimenten en transformaties een essentiële rol spelen en iedereen helpen te veranderen én leren?

we jonge generaties helpen verantwoordelijkheid te nemen zonder het volle gewicht van alle veranderingen en belangen op hun schouders te leggen?

designers en ingenieurs veel vaker van elkaar gaan leren en zo beter leren samenwerken?

missiegedreven ontwerponderwijs het voor Eindhovenaren makkelijk maakt om deel te nemen aan experimenten en veranderprocessen?

Actiepunten voor samen leren:

NU →

Nú vraagstukken uit onze samenleving nog beter koppelen aan de onderwijsprogramma’s van alle ontwerpopleidingen.

2025 →

In 2025 hebben we een gedeelde designonderzoeksagenda voor de hele regio Eindhoven.

2030 en verder →

Vanaf 2030 zijn ontwerpopleidingen en hun studenten systematisch geïntegreerd in innovatie- en veranderprogramma’s.

Sessie ambassadeurs Kazerne

Samen floreren

Deze designvisie is geen breuk met het verleden, maar geworteld in een lange Eindhovense traditie van maken, pionieren en onconventioneel denken. Dat mag meer zichtbaar en voelbaar worden in de stad. Om deze traditie voort te zetten moet voor ‘broeden, rafelen en experimenteren’ ruimte blijven. Evenals voor de ontwikkeling van ontwerpers, van student tot succesvol professional. Alleen zo kan design de waarde creëren waardoor Eindhoven floreert en iedereen groeit.

WAT ALS...

we samen nog harder gaan werken aan het experimentele, innovatieve en internationale karakter van Eindhoven?

we iconische, experimentele plekken en ervaringen rond design, cultuur en creativiteit ontwikkelen die poëzie, schoonheid, verlangen en verbeelding volop inzetten?

we van Eindhoven een spannende, leefbare stad maken met veel ruimte voor creatieven zodat talent in de stad blijft?

we de roemruchte designgeschiedenis van Eindhoven inzetten om samen met alle Eindhovenaren te leren met vertrouwen naar de toekomst te kijken?

Actiepunten voor samen floreren:

NU →

Nú de Eindhovense designhistorie en de ontwikkelcycli van designers beter zichtbaar maken en versterken.

2025 →

In 2025 heeft de gemeente een designbeleid dat de ontwikkeling van designers en de stad bundelt.

2030 en verder →

Vanaf 2030 is design onlosmakelijk verbonden met het vertrouwen in de toekomst van alle Eindhovenaren.

Sessie ambassadeurs Kazerne

Aan de slag!

De volgende stap is het verder integreren van design in onze manier van denken en doen in de stad. Op alle niveaus, en juist ook buiten de creatieve sector. In de toekomst is Eindhoven dé designstad omdat ontwerpen verweven is met onze manier van samenwerken, en daarbij duidelijke doelen nastreeft. Samen experimenteren, beslissen, leren en floreren. Dat is onze designvisie.

Wat we nu moeten doen is een roadmap opstellen en plannen maken om deze visie tot werkelijkheid te maken. Dat is werk voor velen: het complete designveld in Eindhoven én gemeente Eindhoven. We kunnen leren van de wijze waarop deze visie tot stand is gekomen. In de uitvoering kunnen vele ideeën tot bloei komen want de doelen zijn duidelijk gesteld en onderbouwd in deze visie, zie ook de lange versie van deze visie met meer detail, achtergrond en voorbeelden. Op deze stevige basis kunnen we meerdere uitvoeringsplannen bouwen, monitoren hoeveel voortgang we boeken, en bepalen wanneer we onze doelen bereiken. Aan de slag!